www.mamboteam.com
Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centras Advertisement
Pradžia arrow Teisinė informacija arrow GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI
2017-12-11
 
 
Navigacija
Pradžia
Administracinė informacija
Paslaugos
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Struktūra ir kontaktai
Naujienos
DUK
Nuorodos
Paieška
Pagalbą kvieskite:
DISPEČERĖ – (8 41) 37 40 91

Greitoji pagalba visoje Lietuvoje – 033
(nepriklausomai nuo operatoriaus)

Galioja ir anksčiau buvę trumpieji numeriai:
Omnitel – 103
Bitė, Tele 2 – 033
Teo – 03
GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. lapkričio 6 d. Nr. V-895

Vilnius

 

Vykdydamas Greitosios medicinos pagalbos koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 324 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 76-3267; 2005, Nr. 146-5338), 8 punktą:

1. T v i r t i n u Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2008 m. liepos 1 d.

3. L a i k a u nuo 2008 m. liepos 1 d. netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. V-216 „Dėl Bendrųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 57-2008);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-961 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-216 „Dėl Bendrųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 3-41);

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. V-480 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-216 „Dėl Bendrųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 69-2539);

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. V-187 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-216 „Dėl Bendrųjų greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 37-1391).

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                      RIMVYDAS TURČINSKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. lapkričio 6 d.

įsakymu Nr. V-895

 

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

I . BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugas gali teikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), turinčios įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti šią paslaugą.

2. GMP paslaugų teikimo reikalavimai privalomi visų nuosavybės formų greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančioms įstaigoms.

3. GMP įstaigos uždavinys – pradėti teikti būtinąją   medicinos pagalbą sergantiems arba sužeistiems asmenims įvykio vietoje  ir, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1915), skubiai juos nugabenti į stacionarinę ASPĮ arba patarti kreiptis į ambulatorinę ASPĮ.

 

II. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

 

4. Greitosios medicinos pagalbos įstaiga – asmens sveikatos priežiūros įstaiga arba jos padalinys, teikiantys būtinąją medicinos pagalbą pacientams nelaimingo atsitikimo atvejais, esant gyvybei grėsmingoms, pavojingoms ir kritinėms būklėms, ūminėms ligoms, įvykio vietoje ir, esant indikacijoms, atsakingi už skubų paciento nugabenimą į stacionarinę ASPĮ.

5. Pradinis gyvybės palaikymas – sveikatos priežiūros specialisto atliekami veiksmai siekiant išsaugoti paciento gyvybę ir sveikatą, kurie apima deguonies skyrimą, neinvazinius kvėpavimo takų atvėrimo metodus, pradinio suaugusio ir vaiko gaivinimo taikymą ir defibriliaciją pusiau ar automatiniu defibriliatoriumi, žaizdų tvarstymą, galūnių bei stuburo imobilizavimą, ligonio parengimą transportavimui ir transportavimą stebint gyvybinius rodiklius.

6. Pažangus gyvybės palaikymas – sveikatos priežiūros specialisto atliekami veiksmai siekiant išsaugoti paciento gyvybę ir sveikatą, kurie apima deguonies skyrimą, neinvazinius ir invazinius kvėpavimo takų atvėrimo metodus, pradinio ir specializuoto suaugusio ir vaiko gaivinimo algoritmų taikymą ir defibriliaciją rankiniu defibriliatoriumi/monitoriumi, EKG interpretavimą, vaistų, naudojamų teikiant GMP paslaugą, skyrimą, žaizdų tvarstymą, galūnių bei stuburo imobilizavimą, ligonio parengimą transportavimui ir transportavimą stebint gyvybinius rodiklius.

7. Greitosios medicinos pagalbos brigada greitosios medicinos pagalbos įstaigos struktūrinis vienetas.

8. Pradinio gyvybės palaikymo brigada – GMP brigada, kurią sudaro medicinos personalas, galintis atlikti pradinio gyvybės palaikymo (angl. Basic Life Support) procedūras ir tinkamai transportuoti pacientą, bei tam tikslui parengtas GMP automobilis.

9. Pažangaus gyvybės palaikymo brigada – GMP brigada, kurią sudaro medicinos personalas, galintis atlikti pažangaus gyvybės palaikymo (angl. Advanced Life Support ) procedūras ir jas taikyti tinkamai transportuojant pacientą, bei tam tikslui parengtas GMP automobilis.

 

III. REIKALAVIMAI

 

10. GMP įstaigos teikia paslaugas visą parą.

11. GMP įstaigos turi informuoti viešųjų telefono ryšių paslaugų teikėjus apie aptarnaujamą teritoriją. Viešųjų telefono ryšių paslaugų teikėjai turi užtikrinti ryšio pirmumą pagal aptarnaujamą teritoriją ir galimybę į GMP skambinti nemokamai.

12. GMP įstaigos teikia paslaugas nustatytoje teritorijoje. Teritorija nustatoma sutartyje su teritorine ligonių kasa. Šioje sutartyje papildomai nustatomos GMP paslaugų teikimo kitoje teritorijoje ir apmokėjimo už jas sąlygos.

13. Pagal teikiamos pagalbos mastą GMP įstaigos vadovas gali sudaryti 2 tipų brigadas:

13.1. pradinio gyvybės palaikymo;

13.2. pažangaus gyvybės palaikymo.

14. GMP brigadų skaičius nustatomas atsižvelgiant į normatyvus:

14.1. kaimo vietovėse viena brigada aptarnauja 10 000–16 000 gyventojų;

14.2. miesto vietovėse viena brigada aptarnauja 12 000–18 000 gyventojų.

15. GMP įstaiga privalo turėti ne mažiau kaip dvi brigadas kaimo vietovėse aptarnauti ne mažiau kaip 20 000 gyventojų, miesto vietovėse – 24 000 gyventojų. Daugiau negu pusė GMP įstaigos brigadų turi būti pažangaus gyvybės palaikymo.

16. Pradinio gyvybės palaikymo ir pažangaus gyvybės palaikymo paslaugas  teikia GMP brigados, kurias gali sudaryti:

16.1. gydytojai;

16.2. bendruomenės ir bendrosios praktikos slaugytojai;

16.3. akušeriai;

16.4. skubios medicinos pagalbos slaugos specialistai (kai bus parengti);

16.5. slaugytojų padėjėjai arba pagalbiniai darbuotojai;

16.6. paramedikai ir  karo  paramedikai;

16.7. vairuotojai (kol bus parengti paramedikai).

17. GMP brigadų sudėtį, atsižvelgiant į specialistų kompetenciją, nustato GMP įstaigos vadovas. GMP brigadą turi sudaryti ne mažiau kaip du 16 punkte išvardyti specialistai:

17.1. pažangaus gyvybės palaikymo brigadoje turi būti bent vienas gydytojas arba skubios medicinos pagalbos slaugos specialistas arba bendruomenės slaugytojas, turintis felčerio diplomą, arba akušeris, įgijęs specialiosios praktikos slaugytojo licenciją verstis atitinkamai bendruomenės slaugytojo arba akušerio praktika ir slaugos praktikos sertifikatą (pažymėjimą) teikti greitosios medicinos pagalbos slaugos paslaugas;

17.2. pradinio gyvybės palaikymo brigadoje turi būti bent vienas bendrosios praktikos slaugytojas arba bendruomenės slaugytojas arba paramedikas arba karo paramedikas arba akušeris arba gydytojas arba skubios medicinos pagalbos slaugos specialistas.

18. Gydytojai  privalo turėti  galiojančias medicinos  praktikos  licencijas. Visų kvalifikacijų slaugos specialistai privalo turėti galiojančias bendrosios ar specialiosios praktikos slaugytojo licencijas ir slaugos praktikos sertifikatus (pažymėjimus) teikti greitosios medicinos pagalbos slaugos paslaugas. GMP specialistų kvalifikacija turi atitikti šio dokumento 1 priede nurodytą kompetencijų sąrašą.

GMP brigadų personalas žinias, mokėjimus bei gebėjimus, nurodytus šio dokumento 2 priede, tobulina 60 val. per 5 metus, bet ne mažiau kaip 12 val. per metus specializuotuose kursuose.

19. GMP įstaiga paslaugoms teikti privalo turėti   *B tipo GMP   automobilius. Atsižvelgiant į personalo kvalifikaciją, B tipo automobiliai gali būti komplektuojami pradinio ar pažangaus gyvybės palaikymo paslaugai teikti. Pažangaus gyvybės palaikymo paslaugai teikti gali būti naudojami *C tipo GMP automobiliai.

20. GMP iškvietimams priimti, informacijai įvertinti ir perduoti GMP brigadai organizuojamas Bendrasis pagalbos centras (toliau – BPC). Kol BPC pradės veikti visoje šalyje, GMP iškvietimus priima, registruoja, GMP brigadai perduoda GMP įstaigų dispečerinė tarnyba. GMP įstaiga šią funkciją pagal sutartį gali deleguoti kitai GMP įstaigai. GMP dispečeriais gali dirbti slaugos specialistai, išvardyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 25 d. įsakyme Nr. 254 „Dėl viduriniojo medicinos personalo ir jam prilygintų specialistų, dirbančių diagnostikos, gydymo ir profilaktikos darbą, bei jaunesniojo medicinos personalo pervardijimo“ (Žin., 1999, Nr. 47-1498; 2000, Nr. 70-2086), ir paramedikai.

21. GMP iškvietimai telefonu, nurodant tikslų laiką, turi būti registruojami kompiuteriu. Pacientams, kurie kreipėsi į GMP įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo, prireikus turi būti teikiami patarimai telefonu iki GMP brigados atvykimo, jei tai būtina dėl paciento būklės.

22. GMP įstaiga, gavusi GMP kvietimą iš kitos teritorijos, jį priima, registruoja ir perduoda GMP paslaugas teikiančiai įstaigai toje teritorijoje, iš kurios gautas kvietimas, arba tos pačios įstaigos GMP brigadai.

23. Svarbiausias rodiklis vertinant GMP veiklą – operatyvumas (laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo pradžios GMP darbuotojams atvykus pas pacientą). Siekiama, kad laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo gyvybei grėsmingais atvejais pradžios mieste būtų iki 10–15 min., kaime iki 20–25 min., kitais atvejais – mieste iki 30 min., kaime iki 45 min.

24. GMP įstaiga privalo turėti automobilių rezervą kokybiškai ir veiksmingai pagalbai teikti:

24.1. GMP įstaiga, turinti 2–5 brigadas, privalo turėti ne mažiau kaip vieną rezervinį *B tipo GMP   automobilį;

24.2. GMP įstaiga, turinti 6–15 brigadas, privalo turėti ne mažiau kaip du rezervinius *B tipo GMP   automobilius;

24.3. GMP įstaiga, turinti 16–25 brigadas, privalo turėti ne mažiau kaip tris rezervinius *B tipo GMP   automobilius;

24.4. GMP įstaiga, turinti 26–40 brigadų, privalo turėti ne mažiau kaip keturis rezervinius *B tipo GMP   automobilius;

24.5. GMP įstaiga, turinti daugiau kaip 40 brigadų, privalo turėti ne mažiau kaip penkis rezervinius *B tipo GMP   automobilius.

25. GMP paslaugos teikiamos naudojant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintų sąrašų medicinos prietaisus, vaistus, asmeninės apsaugos priemones, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemones ir būtinųjų priešnuodžių rinkinius.

26. Esant indikacijoms, pacientai turi būti skubiai gabenami į stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių. Gyvybei grėsmingomis situacijomis GMP informuoja ASPĮ Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių apie pacientą, transportuojamą į šį skyrių. Atvežti į Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių pacientai perduodami budinčiam gydytojui arba slaugytojui.

27. Suteikusi pagalbą įvykio vietoje arba perdavusi pacientą į ASPĮ Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, GMP brigada informuoja dispečerį ir toliau vykdo jo nurodymus.

28. GMP įstaiga perduoda pranešimus apie pagalbos poreikį atitinkamoms pagalbos tarnyboms (policijai, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo ir kt.).

29. GMP įstaigos teikia paslaugas šiais atvejais:

29.1. būtinosios medicinos pagalbos:

29.1.1. ūmiai susirgus;

29.1.2. įvykus nelaimingam atsitikimui;

29.1.3. perveža pacientus, kuriems pervežimo metu reikia teikti būtinąją medicinos pagalbą;

29.2. nustato gimimo ir mirties faktą.

30. Avarijų, katastrofų, nelaimingų atsitikimų, ūmių gyvybei pavojingų susirgimų, ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų vietose GMP personalas teikia būtinosios medicinos pagalbos paslaugas pacientams, gelbėjimo tarnybų iš pavojingos aplinkos evakuotiems į vietą, kurioje nėra gyvybei ir sveikatai pavojingų veiksnių.

31. GMP tarnyba gali teikti ir kitas paslaugas pagal savo kompetenciją.

32. GMP įstaigos veiklos apskaita ir atskaitomybė vykdoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas formas. Gali būti naudojami ir GMP įstaigos vadovo patvirtinti vidaus dokumentai.

* Pagal Lietuvos standartą LST EN 1789 „Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Greitosios pagalbos automobiliai“.

* Pagal Lietuvos standartą LST EN 1789 „Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Greitosios pagalbos automobiliai“.

* Pagal Lietuvos standartą LST EN 1789 „Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Greitosios pagalbos automobiliai“.

* Pagal Lietuvos standartą LST EN 1789 „Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Greitosios pagalbos automobiliai“.

* Pagal Lietuvos standartą LST EN 1789 „Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Greitosios pagalbos automobiliai“.

* Pagal Lietuvos standartą LST EN 1789 „Medicinos transporto priemonės ir jų įranga. Greitosios pagalbos automobiliai“.

 
< Ankstesnis
Ar žinai, kad...
svarbiausias pirmosios pagalbos tikslas lūžus kaulams – imobilizuoti pažeistą vietą, t. y. įtverti, kad nejudėtų lūžgaliai. Reikia, kad galūnė nejudėtų, nesilankstytų jos sąnariai auksčiau ir žemiau lūžio vietos.
 
Draustumo patikrinimas
 
Top! Top!