www.mamboteam.com
Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centras Advertisement
Pradžia
2017-12-11
 
 
Navigacija
Pradžia
Administracinė informacija
Paslaugos
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Struktūra ir kontaktai
Naujienos
DUK
Nuorodos
Paieška
Pagalbą kvieskite:
DISPEČERĖ – (8 41) 37 40 91

Greitoji pagalba visoje Lietuvoje – 033
(nepriklausomai nuo operatoriaus)

Galioja ir anksčiau buvę trumpieji numeriai:
Omnitel – 103
Bitė, Tele 2 – 033
Teo – 03
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IŠKVIETIMŲ ĮVERTINIMO IR GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS BRIGADOS SIUNTIMO Į IŠKVIETIMO VIETĄ TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1075

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja greitosios medicinos pagalbos dispečerio priimamų iškvietimų rūšiavimą bei greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarką.

2. Aprašas privalomas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, įstaigų padaliniams, teikiantiems greitosios medicinos pagalbos paslaugas, nepriklausomai nuo šių įstaigų, įstaigų padalinių nuosavybės bei teisinės formos, pavaldumo.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

Greitosios medicinos pagalbos dispečerinė tarnyba – greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikianti įstaiga arba Bendrojo pagalbos centro struktūrinis padalinys, teikiantis greitosios medicinos pagalbos dispečerinės paslaugas.

Greitosios medicinos pagalbos dispečerinės paslaugos – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apimančios greitosios medicinos pagalbos iškvietimų priėmimą, iškvietimo metu gautos informacijos registravimą, įvertinimą ir apibendrinimą, greitosios medicinos pagalbos iškvietimų rūšiavimą, vykdomą vadovaujantis šio Aprašo nuostatomis, informacijos perdavimą greitosios medicinos pagalbos brigadoms, kitoms pagalbos tarnyboms ar civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgoms, informacijos saugojimą, ir kt. paslaugos.

Greitosios medicinos pagalbos dispečeris – asmuo, teikiantis greitosios medicinos pagalbos dispečerio paslaugas.

Greitosios medicinos pagalbos brigados iškvietimų rūšiavimas – greitosios medicinos pagalbos dispečerio atliekamas greitosios medicinos pagalbos iškvietimų skirstymas į grupes pagal šio Aprašo nuostatas.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Greitosios medicinos pagalbos paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-895 (Žin., 2007, Nr. 115-4713), Greitosios medicinos pagalbos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 324 (Žin., 2002, Nr. 76-3267; 2005, Nr. 146-5338), Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-329 (Žin., 2006, Nr. 48-1734).

II. GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IŠKVIETIMŲ ĮVERTINIMO IR GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS BRIGADOS SIUNTIMO Į IŠKVIETIMO VIETĄ TVARKA

5. Greitosios medicinos pagalbos dispečeris, gavęs iškvietimą dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų, turi įvertinti, kuriai kategorijai priskirtinas iškvietimas.

6. Iškvietimai dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų yra skirstomi į:

6.1. skubius iškvietimus – kai kreipiamasi dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų įvykus:

6.1.1. nelaimingiems atsitikimams:

6.1.1.1. kelių eismo, orlaivių, geležinkelio ir kitoms avarijoms;

6.1.1.2. gamtinių nelaimių, katastrofų ar kitų ekstremalių įvykių arba ekstremalių situacijų atvejais;

6.1.1.3. ūmiai apsinuodijus;

6.1.1.4. žaibo ir elektros sukeltiems pakenkimams;

6.1.1.5. nukentėjus gaisruose;

6.1.1.6. skendus, užspringus – esant ūmiam kvėpavimo nepakankamumui (sutrikimui), švokščiamam kvėpavimui ar patologiniam seilėtekiui;

6.1.1.7. patyrus įvairios lokalizacijos traumų su magistralinių kraujagyslių pažeidimu, su masyviu išoriniu kraujavimu, šautinių, durtinių žaizdų, kritimo iš daugiau kaip 2 metrų aukščio atvejais ir kt.;

6.1.1.8. įkandus gyvūnui, vabzdžiui, ropliui (esant gyvybei pavojingų požymių);

6.1.1.9. ūmių alerginių reakcijų atvejais (esant gyvybei pavojingų požymių);

6.1.1.10. esant bendram kūno atšalimui su letargijos požymiais (esant kūno temperatūrai mažiau kaip 35 0C);

6.1.1.11. nudegus (daugiau kaip 5 proc. kūno paviršiaus ploto esant paviršiniam nudegimui ar daugiau kaip 3 proc. esant gilesniam nudegimui);

6.1.1.12. saulės ar šilumos smūgio atvejais (esant didesnei kaip 40 0C kūno temperatūrai, mieguistumui, sąmonės sutrikimui, vėmimui);

6.1.1.13. ilgalaikio suspaudimo sindromo atvejais;

6.1.1.14. įvairios lokalizacijos svetimkūnių atvejais (su gyvybei pavojingais požymiais);

6.1.2. esant gyvybei grėsmingoms būklėms:

6.1.2.1. mirštant;

6.1.2.2. esant ūmiam kvėpavimo funkcijos sutrikimui (sustojus kvėpavimui, staiga atsiradus obstrukcijai, dusuliui ir kt.);

6.1.2.3. esant ūmiam širdies veiklos sutrikimui (sustojus širdžiai, sutrikus širdies ritmui, ūmiai atsiradus skausmui krūtinėje ir kt.);

6.1.2.4. esant ūmiam kraujotakos sutrikimui, staigiam ir pavojingam kraujospūdžio sumažėjimui ar padidėjimui, galvos svaigimui, sutrikus kalbai ar esant kitų centrinės nervų sistemos pažeidimo požymių;

6.1.2.5. ūmiai atsiradus kraujagyslių sistemos nepakankamumui (esant šaltai, drėgnai, „marmurinei odai“, staiga atšalus, išbalus galūnei);

6.1.2.6. staiga sutrikus sąmonei arba jos netekus;

6.1.2.7. atsiradus įvairios etiologijos traukuliams;

6.1.2.8. tirpstant galūnėms, esant parezei ar paralyžiui;

6.1.2.9. esant ūmiam, labai stipriam skausmui dėl įvairių priežasčių;

6.1.2.10. esant ūmiam regėjimo sutrikimui;

6.1.2.11. esant gausiam išoriniam kraujavimui ar įtarus vidinį kraujavimą;

6.1.2.12. esant kūno temperatūros pokyčiams: mažiau kaip 35 0C arba daugiau kaip 39,5 0C;

6.1.2.13. kviečiant pas vaiką iki 1 metų amžiaus (esant elgesio pasikeitimams, verkšlenimui, mieguistumui ir kt.);

6.1.2.14. esant nėštumo komplikacijoms (kraujavimui, nutekėjus vaisiaus vandenims, kitoms gyvybei pavojingoms būklėms);

6.1.2.15. prasidėjus gimdymui (esant kraujavimui, traukuliams, kitoms gyvybei pavojingoms būklėms);

6.1.2.16. pakartotinai ir gausiai vemiant ir (ar) profuziškai viduriuojant;

6.1.2.17. esant ūmiam psichikos ir elgesio sutrikimui:

6.1.2.17.1. bandant nusižudyti;

6.1.2.17.2. agresijos arba smurto, kurie kelia grėsmę aplinkiniams ar pačiam pacientui (vykstama kartu su policijos pareigūnais) atveju;

6.1.2.18. prireikus skubiai pervežti iš namų ar viešųjų įstaigų, ambulatorines paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) į stacionarines ASPĮ, kai vežant reikia teikti skubiąją medicinos pagalbą;

6.2. atidedamus iškvietimus – kai siunčiama tuoj pat, jei yra greitosios medicinos pagalbos brigada, arba per 30 min. nuo iškvietimo užregistravimo, jei tuo metu nėra laisvos greitosios medicinos pagalbos brigados:

6.2.1. nušalus;

6.2.2. paūmėjus lėtinėms ligoms, tačiau nesant pavojingų gyvybei požymių (jei registruojant kvietimą pavyksta tai nustatyti);

6.2.3. kai paciento sveikatos būklė nėra pavojinga gyvybei ir kai būtinoji medicinos pagalba nereikalinga, tačiau pacientas arba artimieji kategoriškai reikalauja atvykti;

6.2.4. prireikus pervežti (kai pacientas yra gydymo įstaigoje ir jo būklė stabili, greitosios medicinos pagalbos brigada gali būti siunčiama per 1 val. nuo kvietimo užregistravimo);

6.3. iškvietimus, kuriuos reikia peradresuoti kitoms institucijoms:

6.3.1. jei išsakomi nusiskundimai, susiję su sveikatos išsaugojimo, ligų profilaktikos, gydymo, slaugos ir kitais sveikatos priežiūros klausimais. Pacientams rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją arba į ASPĮ, su kuria šeimos gydytojas yra sudaręs sutartį, priėmimo-skubios pagalbos skyrių (šeimos gydytojo nedarbo metu) arba patariama telefonu, jei to pakanka pacientui;

6.3.2. kreipiantis girtaujantiems, triukšmą keliantiems asmenims. Pranešimai / iškvietimai nukreipiami policijai;

6.3.3. gavus iškvietimą iš kitos teritorijos. Iškvietimas priimamas ir perduodamas greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančiai įstaigai toje teritorijoje, iš kurios gautas iškvietimas, arba tos pačios įstaigos greitosios medicinos pagalbos brigadai (jei reikalinga pagalba paslaugą teikiančiai greitosios medicinos pagalbos stočiai). Sutartyje su teritorine ligonių kasa nustatomos papildomos greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo kitoje teritorijoje ir apmokėjimo už jas sąlygos;

6.4. patariamuosius – kai pacientas nori tik greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančio dispečerio arba kito mediko patarimų telefonu. Šiais atvejais greitosios medicinos pagalbos brigada nesiunčiama.

7. Esant skubiam iškvietimui, greitosios medicinos pagalbos dispečeris privalo greitosios medicinos pagalbos brigadą siųsti iš karto kuo skubiau arba ne vėliau kaip per 3 minutes nuo iškvietimo užregistravimo. Laikas nuo iškvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo pradžios turi būti ne ilgesnis kaip 10–15 min. mieste ir 20–25 min. kaimo vietovėje. Jei iškvietimų yra daug ir nėra galimybės jų skubiai įvykdyti, greitosios medicinos pagalbos brigada siunčiama ten, kur iš kvietimo metu gautos informacijos tikėtina, kad paciento gyvybei gresia pavojus.

III. BAIGIAMOJI NUOSTATA

8. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti greitosios medicinos pagalbos paslaugas, turi užtikrinti nuolatinį greitosios medicinos pagalbos dispečerinės tarnybos ryšį su paribinių rajonų greitosios medicinos pagalbos dispečerinėmis tarnybomis, Bendrosios pagalbos centru ir jo regioniniais padaliniais.

 
< Ankstesnis   Kitas >
Ar žinai, kad...
daryti dirbtinį kvėpavimą reikia iki tol, kol atsiras pulsas arba atvyks greitoji pagalba.
 
Apklausa
Ar kvalifikuotai Jums buvo suteikta pirmoji pagalba?
 
Kas lankosi
Draustumo patikrinimas
 
Top! Top!